રાષ્ટ્રિય કક્ષાની હેકાથોનમાં ત્રીજો ક્રમ

શ્રી આર.કે.પરીખ આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ પેટલાદના વિદ્યાર્થીઓએ આણંદ સી.પી.પટેલ એન્ડ એફ.એચ. શાહ કોમર્સ કોલેજ ખાતે યોજાયેલ રાષ્ટ્રિય કક્ષાની હેકાથોન જી.૨૦ મગજ તકનીક ૨૦૨૩માં ભાગ લીધો હતો અને પી.જી.ડી.સી. ના વિદ્યાર્થી જયેશ આર.તળપદાએ Logo Maker event માં રાષ્ટ્રિય કક્ષા એ ત્રીજો ક્રમ મેળવી કોલેજનું ગૌરવ વધાર્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *