અગત્યની સૂચનાઓ: (B.Sc./B.A. Sem-1 માટે)

  1. સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ પરથી ઍડ્મિશન ફૉર્મ ભર્યા પછી તમને શ્રી આર. કે. પરીખ આર્ટ્સ ઍન્ડ સાયન્સ કોલેજ, પેટલાદમાં ઍડ્મિશન મળ્યું હોય તો તે ઍડ્મિશન મેમો પ્રિન્ટ કરી લેવો.
  2. સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ પરથી ઍડ્મિશન મેમો પ્રિન્ટ કર્યા બાદ કોલેજના માં ફી અચૂક જમા કરાવવાની રહેશે.
   
   

 

  •  

 

 

  • Eligiblity For Admission A Candidate who has passed the Higher Secondary (12th) School Certificate Examination conducted by the Gujarat Secondary Examination Board or an examination recognized equivalent (Diploma) there to be considered eligible for admission to: First Year Bachelor of Arts. First Year Bachelor of Science Application in the prescribed admission form duly filled in English.
  • Original mark sheet of 12th Std. , 12th passing certificate and an attested copy of School Leaving Certificate or the Transfer Certificate if the Student is coming from another College.
  • Eligibility Certificate in case the student has migrated from another University. Two copies of passport size photographs for Identity card. Blood Group Certificate.
  • Student shall deposit the fees in the prescribed time limit or admission will be treated cancelled.

વિદ્યાશાખા

Faculty

સેમેસ્ટર

Semester

ફી (Boys)

Fees (Rs.)

ફી (Girls)

Fees (Rs.)

સાયન્સ (Science)

Semester-1

3955

3355

 

Semester-3

3520

2920

 

Semester-3

(Self-finance)

Computer Science

7000

7000

 

Semester-5

3720

3120

 

Semester-5

(Self-finance)

Computer Science

7000

7000

આર્ટ્સ (Arts)

Semester-1

3275

2675

 

Semester-3

2880

2280

 

Semester-5

3080

2480

અનુસ્નાતક (PG)

Semester-1

4795

4195

 

Semester-3

4270

3670

S.P.UNIVERSITY ONLINE ADMISSION LINK College Admission Inquiry form Link